Năm 2024, đổi tên công ty thì có cần thực hiện thay đổi mã số thuế không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?
1. Đổi tên công ty năm 2024, có cần thay đổi mã số thuế không?
Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Như vậy, doanh nghiệp chỉ được cấp duy nhất một mã số thuế sử dụng trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Việc thay đổi tên công ty không ảnh hưởng đến mã số thuế đã được cấp trước đó. Vì vậy khi đổi tên công ty năm 2024, không cần thay đổi mã số thuế.

2. Đổi tên công ty năm 2024 có cần thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế không?
Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019, người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Như vậy khi đăng ký thay đổi tên, công ty phải có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan quản lý thuế

3. Mã số thuế bị chấm dứt hiệu lực khi nào?
Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 39 Luật Quản lý Thuế 2019, mã số thuế bị chấm dứt hiệu lực khi thuộc các trường hợp sau:

(i) Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản.

- Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

(ii) Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Chấm dứt hoạt động kinh doanh, không còn phát sinh nghĩa vụ thuế đối với tổ chức không kinh doanh.

- Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương.

- Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

- Bị cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

- Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng.

- Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp đồng hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế - Luật Quản lý Thuế 2019

1. Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế.

2. Gây phiền hà, sách nhiễu đối với người nộp thuế.

3. Lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế.

4. Cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ, kịp thời, chính xác về số tiền thuế phải nộp.

5. Cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ.

6. Sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng quy định của pháp luật.

7. Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

8. Làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin người nộp thuế.