Nhà nước hiện nay luôn đề cao thực hiện, khuyến khích hoạt động đầu tư trong nước hướng tới mục đích phát triển kinh tế đất nước, giải quyết vấn đề việc làm cho người dân. Từ ngày 01/01/2021, khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực, sẽ tăng hình thức ưu đãi đầu tư và mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư. 


Tiêu chí

Trước ngày 01/01/2021

Từ ngày 01/01/2021

Hình thức ưu đãi đầu tư

1. Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;
2. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;
3. Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
 

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
2. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;
4. Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

-> Tăng thêm 1 hình thức ưu đãi đầu tư: Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

1. Dự án đầu tư thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư;
2. Dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư;
3. Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;
4. Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên;
5. Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.
Lưu ý: Ưu đãi đầu tư đối với các dự án thuộc mục 2, 3, 4 nêu trên không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

1. Dự án đầu tư thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư;
(Chính phủ sẽ ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư; ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực)
Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư 2020 có thay đổi, mở rộng thêm ngành, nghề ưu đãi đầu tư, ví dụ thêm: Giáo dục đại học; Sản xuất trang thiết bị y tế; Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành;...
2. Dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư;
(Chính phủ sẽ ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực)
3. Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời có một trong các tiêu chí sau: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động;
4. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;
5. Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
6. Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển;
7. Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Lưu ý: Ưu đãi đầu tư đối với các dự án thuộc mục 2, 3, 4 nêu trên không áp dụng đối với các dự án đầu tư sau đây:
- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;
- Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền;
- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở

-> Quy định chi tiết điều kiện đối với Dự án thuộc mục 3 được hưởng ưu đãi đầu tư.
Theo đó, Dự án thuộc mục 3 yêu cầu đáp ứng thêm tiêu chí về doanh thu và lao động: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động.
-> Mở rộng thêm các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư:
- Dự án thuộc mục 6, 7 nêu trên;
- Dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;
- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;
- Dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
- Cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ;
- Doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Lưu ý: Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư 2020 thì Chính phủ sẽ quyết định việc áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội theo quy định.