Để tạo thuận lợi trong việc tiếp nhận và cập nhật thông tin trên Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, tại Công văn số 1495/TCT-KK ngày 13/5/2021 của Tổng cục Thuế đã hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ này nhằm hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021.
Tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế

Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế được kiểm tra tính đầy đủ, đúng thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Đối với Giấy đề nghị gia hạn được gửi theo phương thức điện tử, người nộp thuế gửi thành công Giấy đề nghị gia hạn, Hệ thống thuế điện tử (Etax, iCanhan) của Tổng cục Thuế sẽ trả thông báo tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn để người nộp thuế biết.

Trường hợp người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng thì Hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế sẽ trả thông báo không chấp nhận Giấy đề nghị gia hạn. Người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng và gửi lại Giấy đề nghị gia hạn để được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

Đối với Giấy đề nghị gia hạn được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế: Bộ phận “Một cửa” hoặc Đội thuế liên xã phường kiểm tra tính đầy đủ, đúng thủ tục; ghi sổ nhận hồ sơ QHS trên hệ thống TMS; chuyển Giấy đề nghị gia hạn bản giấy đến Bộ phận Kê khai và kế toán thuế ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

Cập nhật thông tin trên Giấy đề nghị gia hạn vào Hệ thống TMS

Đối với Giấy đề nghị gia hạn được gửi theo phương thức điện tử: Hệ thống thuế điện tử tự động cập nhật thông tin Giấy đề nghị gia hạn vào Hệ thống TMS. Theo đó, Giấy đề nghị gia hạn được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, cần thực hiện theo các yêu cầu sau:

Thứ nhất, bộ phận Kê khai và kế toán thuế có trách nhiệm cập nhật thông tin trên Giấy đề nghị gia hạn vào Hệ thống TMS ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

Thứ hai, trường hợp người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng, Hệ thống TMS ghi nhận thông tin Giấy đề nghị gia hạn và xử lý theo hướng dẫn tại mục 4 công văn này (đề cập dưới đây).

Thứ ba, trường hợp người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng, Hệ thống TMS cảnh báo và không cho ghi nhận Giấy đề nghị gia hạn. Bộ phận Kê khai và kế toán thuế chuyển Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế cho Bộ phận Quản lý nợ rà soát và ban hành thông báo không chấp nhận Giấy đề nghị gia hạn gửi người nộp thuế, yêu cầu người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/7/2021 và nộp lại giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021 để được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế, việc cập nhật thông tin trên Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế vào hệ thống TMS phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời để hệ thống TMS hỗ trợ gia hạn tự động hoặc chuyển thông tin đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế có liên quan.

4. Xử lý đề nghị gia hạn của người nộp thuế

4.1. Xử lý đề nghị gia hạn trên Hệ thống TMS

Căn cứ thông tin trên Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế đã được cập nhật theo hướng dẫn tại mục 3 công văn này, Hệ thống TMS sẽ xử lý như sau:

a) Đối với đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Hệ thống TMS tự động cập nhật thời hạn nộp thuế được gia hạn đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2021 và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021 theo Tờ khai mẫu 01/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT (bao gồm khai chính thức và khai bổ sung trong thời gian được gia hạn).

Đối với số thuế giá trị gia tăng được gia hạn theo phụ lục mẫu 01-6/GTGT, bộ phận Kê khai và kế toán thuế của cơ quan thuế quản lý khoản thuế giá trị gia tăng được phân bổ thực hiện tra cứu tại Danh sách người nộp thuế đề nghị gia hạn trên hệ thống TMS để kiểm soát, cập nhật hạn nộp thuế được gia hạn.

b) Đối với đề nghị gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Người nộp thuế tự xác định số thuế phải tạm nộp quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 và căn cứ thời hạn được gia hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP để nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

c) Đối với đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Hệ thống TMS tự động cập nhật thời hạn nộp thuế được gia hạn đối với số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

d) Đối với đề nghị gia hạn nộp tiền thuê đất

- Hệ thống TMS hỗ trợ cập nhật tự động thông tin gia hạn nộp tiền thuê đất theo từng Thông báo đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP trong trường hợp người nộp thuế kê khai chính xác thông tin số thông báo và cơ quan thuế ban hành thông báo tiền thuê đất trên Giấy đề nghị gia hạn và cơ quan thuế đã cập nhật đầy đủ thông tin số thông báo nộp tiền thuê đất tương ứng trên hệ thống TMS.

- Cơ quan thuế quản lý khoản thu tiền thuê đất tra cứu Danh sách người nộp thuế có đề nghị gia hạn trên TMS để rà soát và cập nhật thông tin gia hạn nộp tiền thuê đất theo Thông báo đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 trong trường hợp hệ thống TMS không đủ thông tin hỗ trợ cập nhật tự động.

Nội dung nâng cấp ứng dụng CNTT hỗ trợ xử lý gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP tại Phụ lục 4 công văn này.

4.2. Xử lý Giấy đề nghị gia hạn sau thời điểm cơ quan thuế khóa sổ kế toán thuế tháng

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn được gửi sau thời điểm cơ quan thuế khóa sổ kế toán thuế tháng, cơ quan thuế cập nhật thủ công hạn nộp được gia hạn đối với số thuế được gia hạn thuộc kỳ đã khóa sổ, hệ thống TMS cập nhật tự động hạn nộp đối với số thuế phải nộp của các kỳ tính thuế tiếp theo được gia hạn. Cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh tiền chậm nộp đã tính trước đó (nếu có).

 


 

Tải xuống