Công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

 

 

Tải xuống