Cứ vào dịp cuối năm, các doanh nghiệp lại bận rộn chuẩn bị các báo cáo cho cơ quan nhà nước. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì những Báo cáo lao động mà doanh nghiệp phải nộp vào dịp cuối năm là báo cáo sử dụng lao động hàng năm, báo cáo về công tác an toàn vệ sinh, lao động, báo cáo y tế lao động, báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động, báo cáo về phòng chống bệnh nghề nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ nêu cụ thể về những báo cáo trên.

1. Báo cáo sử dụng lao động.

Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật lao động 2019 thì người sử dụng lao động phải định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Việc báo cáo sử dụng lao động được hướng dẫn tại Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Do đó, sắp tới thời điểm 5/12, doanh nghiệp nên thực hiện thủ tục báo cáo sử dụng lao động để tránh vi phạm quy định nêu trên.

2. Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định:

- Người sử dụng lao động phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này

- Báo cáo phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.

3. Báo cáo y tế lao động

Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư số 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động thì cơ sở lao động phải thực hiện việc báo cáo y tế lao động cho cơ quan có thẩm quyền.

Nơi nộp báo cáo:

- Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động;

- Đơn vị quản lý y tế bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của bộ, ngành.

Thời gian gửi báo cáo:

- Trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;

- Trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

4. Báo cáo tai nạn lao động

Khoản 1 Điều 36 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định người sử dụng lao động phải thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng tại cơ sở của mình và định kỳ 06 tháng, hằng năm, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Việc báo cáo tai nạn lao động được hướng dẫn cụ thể tại Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP như sau:

Nơi nộp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động;

Thời gian nộp:

- Trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm

- Trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm.

Hình thức nộp: Trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử.

5. Báo cáo về phòng chống bệnh nghề nghiệp

Điều 37 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo, thống kê về phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế cấp tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động 2019;

Luật an toàn vệ sinh lao động 2015;

Nghị định 39/2016/NĐ-CP;

Nghị định 145/2020/NĐ-CP;

Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH;

Thông tư số 19/2016/TT-BYT.