Khi có sự thay đổi người là Kế toán trưởng, công ty cổ phần thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty cổ phần đặt trụ sở; chứ không cần thông báo với cơ quan thuế. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm cập nhật thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và  chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế.

Thành phần hồ sơ thay đổi kế toán trưởng:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2. Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:
 Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế Luật Quản lý thuế 2019
 Điều 10. Địa điểm nộp và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 Điều 59. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 Điều 11. Giấy tờ pháp lý của cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp