Có phải trong năm 2024, các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa hay không? Cụ thể về vấn đề này là như thế nào?
Ngày 14/5/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 412/QĐ-TTg, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024 – 2025. Theo đó, thủ tục liên quan đến ngành nghề kinh doanh lĩnh vực thuế cũng sẽ được cắt đơn giản hóa. Cụ thể, thủ tục giảm thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, do bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo (Mã TTHC: 3.000083) sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa như sau:

1. Nội dung cắt giảm đơn giản hóa thủ tục liên quan đến lĩnh vực thuế
Căn cứ điểm a khoản 1 Mục IV Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục giảm thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, do bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo là bổ sung phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

2. Lý do cắt giảm, đơn giản hóa
Việc bổ sung phương thức thực hiện thủ tục giảm thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, do bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo trên môi trường điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

3. Kiến nghị thực hiện
Căn cứ điểm b khoản 1 Mục IV Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, Thủ tướng Chính phủ kiến nghị trong lộ trình từ năm 2024-2025, thực hiện bổ sung quy định thực hiện thủ tục giảm thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, do bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo trên môi trường điện tử tại:

- Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

- Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Điều 32. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế - Thông tư 80/2021/TT-BTC

1. Đề nghị hoàn thuế bằng hồ sơ điện tử

a) Người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua các Cổng thông tin điện tử khác theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

b) Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử của người nộp thuế được thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Mẫu số 01/TB-HT ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC, cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 27 Thông tư 80/2021/TT-BTC (sau đây gọi là cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế) trả Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Mẫu số 02/TB-HT ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTChoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế theo Mẫu số 04/TB-HT ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC trong trường hợp hồ sơ không thuộc diện được hoàn thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua các Cổng thông tin điện tử khác nơi người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử.

2. Đề nghị hoàn thuế bằng hồ sơ giấy

a) Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế bằng giấy tại cơ quan thuế, công chức thuế kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, công chức thuế đề nghị người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, công chức thuế gửi Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01/TB-HT ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC cho người nộp thuế và ghi sổ nhận hồ sơ trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế.

b) Trường hợp người nộp thuế gửi hồ sơ qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ hồ sơ trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế.

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế, cơ quan thuế gửi Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Mẫu số 02/TB-HT hoặc Thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục theo Mẫu số 03/TB-HT ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế theo Mẫu số 04/TB-HTban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC trong trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế.