Có phải trong năm 2024 các thủ tục hành chính liên quan đến dịch vụ kế toán sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa hay không? Cụ thể về vấn đề này là như thế nào?
Ngày 14/5/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 412/QĐ-TTg, phê duyệt phương án cắt giảm, đơm giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024 – 2025. Theo đó, trong lộ trình từ năm 2024 – 2025, các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán sẽ được đơn giản hóa nhằm đẩy mạnh số hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ trên cơ sở khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện. Lộ trình thực hiện. Cụ thể như sau:

1. Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (cấp mới)
1.1. Nội dung đơn giản hóa

Căn cứ điểm a khoản 1 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính 1 bao gồm:

(i) Bãi bỏ trường thông tin ngày cấp, nơi cấp giấy tờ công dân tại mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

(ii) Sửa đổi thành phần hồ sơ Bản sao chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo hướng như sau: “Bản sao chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên. Khi chúng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên đã được tích hợp trong Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác thì Bộ Tài chính có trách nhiệm khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác trên cơ sở trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật”.

1.2. Kiến nghị thực thi

Căn cứ điểm b khoản 1 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, Thủ tướng Chính phủ kiến nghị thực hiện như sau:

(i) Sửa đổi khoản 3 Điều 3 Thông tư 296/2016/TT-BTC.

(ii) Sửa đổi Phụ lục 01/ĐKHN ban hành kèm Thông tư 296/2016/TT-BTC.

2. Thủ tục Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
2.1. Nội dung đơn giản hoá

Căn cứ điểm a khoản 2 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính 2 là bãi bỏ trường thông tin ngày cấp, nơi cấp giấy tờ công dân tại mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

2.2. Kiến nghị thực thi

Căn cứ điểm b khoản 2 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, Thủ tướng Chính phủ kiến nghị sửa đổi Phụ lục 02/ĐKHN ban hành kèm Thông tư 296/2016/TT-BTC.

3. Thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán khi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết thời hạn
3.1. Nội dung đơn giản hoá

Căn cứ điểm a khoản 3 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính 3 là bãi bỏ trường thông tin ngày cấp, nơi cấp giấy tờ công dân tại mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.  

3.2. Kiến nghị thực thi

Căn cứ điểm b khoản 3 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, Thủ tướng Chính phủ kiến nghị sửa đổi Phụ lục 01/ĐKHN ban hành kèm Thông tư 296/2016/TT-BTC.

4. Thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán khi kế toán viên thay đổi nơi làm việc hoặc nơi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
4.1. Nội dung đơn giản hoá

Căn cứ điểm a khoản 4 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính 4 là bãi bỏ trường thông tin ngày cấp, nơi cấp giấy tờ công dân tại mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

4.2. Kiến nghị thực thi

Căn cứ điểm b khoản 4 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, Thủ tướng Chính phủ kiến nghị sửa đổi Phụ lục 01/ĐKHN Ban hành kèm Thông tư 296/2016/TT-BTC.

5. Thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán khi thay đổi tên của doanh nghiệp dịch vụ kế toán nơi kế toán viên hành nghề đăng ký hành nghề 
5.1. Nội dung đơn giản hoá

Căn cứ điểm a khoản 5 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính 5 là bãi bỏ trường thông tin ngày cấp, nơi cấp giấy tờ công dân tại mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

5.2. Kiến nghị thực thi

Căn cứ điểm b khoản 5 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, Thủ tướng Chính phủ kiến nghị sửa đổi Phụ lục 01/ĐKHN Ban hành kèm Thông tư 296/2016/TT-BTC.

6. Thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán khi kế toán viên hành nghề bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
6.1. Nội dung đơn giản hoá

Căn cứ điểm a khoản 6 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính 6 là bãi bỏ trường thông tin ngày cấp, nơi cấp giấy tờ công dân tại mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

6.2. Kiến nghị thực thi

Căn cứ điểm b khoản 6 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, Thủ tướng Chính phủ kiến nghị sửa đổi Phụ lục 01/ĐKHN Ban hành kèm Thông tư 296/2016/TT-BTC.

7. Thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (Cấp lần đầu)
7.1. Nội dung đơn giản hoá

Căn cứ điểm a khoản 7 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính 7 là bãi bỏ trường thông tin ngày cấp, nơi cấp giấy tờ công dân tại mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán.

7.2. Kiến nghị thực thi

Căn cứ điểm b khoản 7 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, Thủ tướng Chính phủ kiến nghị sửa đổi Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 297/2016/TT-BTC.

8. Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho Chi nhánh doanh nghiệp kế toán nước ngoài tại Việt Nam
8.1. Nội dung đơn giản hoá

Căn cứ điểm a khoản 8 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính 8 là bãi bỏ trường thông tin ngày cấp, nơi cấp giấy tờ công dân tại mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

8.2. Kiến nghị thực thi

Căn cứ điểm b khoản 8 Mục I Quyết định 412/QĐ-TTg năm 2024, Thủ tướng Chính phủ kiến nghị sửa đổi Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư 297/2016/TT-BTC.