Trường hợp doanh nghiệp tổ chức hoạt động khuyến mại nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 thì hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được lập hóa đơn như thế nào?
Việc lập hóa đơn 2024 đối với hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại cần lưu một số vấn đề sau:

1. Các hình thức khuyến mại được áp dụng trong năm 2024
Căn cứ Điều 92 Luật Thương mại 2005, các hình thức khuyến mại được áp dụng trong năm 2024 bao gồm:

(i) Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

(ii) Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

(iii) Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

(iv) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

(v) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

(vi) Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

(vii) Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

(viii) Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

(ix) Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

2. Lập hóa đơn 2024 đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
Hóa đơn 2024 đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được lập như sau:
Lập hóa đơn đối với công ty TNHH một thành viên
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Tuy nhiên, khi lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tuân thủ theo quy định của pháp luật thương mại thì giá tính thuế được xác định bằng không (0) đối với hai hình thức khuyến mại sau:

- Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

- Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

Ngược lại, trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho - Xem chi tiết tại: "Lập hóa đơn đối với hàng hóa biếu, tặng, cho đối với công ty TNHH một thành viên".

Như vậy, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì khi lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo hai hình thức nêu trên mà muốn hàng hóa, dịch vụ đó được tính với mức thuế bằng không (0) thì phải đảm bảo 02 nguyên tắc sau:

- Thứ nhất, công ty phải tiến hành thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công thương trước khi thực hiện chương trình khuyến mại và tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến như: thông tin công khai với khách hàng, hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại,...

3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thực hiện khuyến mại năm 2024
Theo quy định tại Điều 95 và Điều 96 Luật Thương mại 2005, doanh nghiệp thực hiện khuyến mại trong năm 2024 có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

(i) Quyền của doanh nghiệp thực hiện khuyến mại:

- Lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

- Quy định các lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng phù hợp với khoản 4 Điều 94 Luật Thương mại 2005.

- Thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình.

- Tổ chức thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Mục 1 bên trên.

(ii) Nghĩa vụ của doanh nghiệp thực hiện khuyến mại:

- Thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện các hình thức khuyến mại.

- Thông báo công khai các nội dung thông tin về hoạt động khuyến mại cho khách hàng theo quy định tại Điều 97 Luật Thương mại 2005.

- Thực hiện đúng chương trình khuyến mại đã thông báo và các cam kết với khách hàng.

- Đối với một số hình thức khuyến mại nêu tại đoạn (vi) của Mục 1 bên trên, thương nhân phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng.

Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định các hình thức khuyến mại cụ thể thuộc các chương trình mang tính may rủi phải thực hiện quy định này.

- Tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ khuyến mại nếu thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại.