Năm 2024, công ty tôi đã giao hàng và hóa đơn cho bên mua nhưng sau đó bên mua trả lại do hàng không đúng chất lượng, vậy hóa đơn trả lại hàng được lập ra sao? 
1. Lưu ý về lập hóa đơn 2024 đối với trường hợp bị trả lại hàng hóa
Doanh nghiệp bán hàng hóa đã xuất hóa đơn giao cho bên mua và bên mua đã nhận hàng, nhưng bên mua do phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng nên đã trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa. Trong trường hợp này, việc lập hóa đơn trả lại hàng hóa được thực hiện như sau:

Khi bán hàng, công ty cổ phần (bên bán) đã xuất hóa đơn giao cho bên mua và bên mua đã nhận hàng, nhưng bên mua do phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng nên đã trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa.

(1) Trường hợp này, công ty cổ phần (bên bán) phải lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập, công ty cổ phần và bên mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại. Cụ thể, như sau:

- Lập hóa đơn điều chỉnh:

Ghi giảm số lượng hàng hóa đúng bằng với hàng hóa người mua trả lại trên thực tế và ghi dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

- Lập hóa đơn thay thế:

Số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn thay thế đã trừ đi số lượng hàng hóa mà người mua trả lại và ghi dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.

(2) Sau đó, công ty cổ phần tiến hành ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế/điều chỉnh và gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

(3) Căn cứ vào hóa đơn hoàn trả hàng hóa (hóa đơn mới điều chỉnh/thay thế), công ty cổ phần và bên mua thực hiện kê khai thuế/kê khai bổ sung tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn hoàn trả hàng hóa.

Tùy vào cơ quan thuế quản lý trực tiếp mà công ty cổ phần có thể tham khảo thêm các Công văn hướng dẫn chi tiết về việc lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa của Cục Thuế tương ứng.

2. Hướng dẫn doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được lập và cấp mã như sau:

(i) Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

- Doanh nghiệp thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 123/2020/NĐ-CP nếu truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để lập hóa đơn thì sử dụng tài khoản đã được cấp khi đăng ký để thực hiện:

+ Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

+ Ký số trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã.

- Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì truy cập vào trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của đơn vị để thực hiện:

+ Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

+ Ký số trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để cơ quan thuế cấp mã.

(ii) Cấp mã hóa đơn:

- Hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã phải đảm bảo:

+ Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

+ Đúng định dạng về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

+ Đúng thông tin đăng ký theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

+ Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

- Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.

(iii) Doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho người mua. Phương thức gửi và nhận hóa đơn được thực hiện theo thỏa thuận giữa người bán và người mua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

3. Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
Việc lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được quy định tại Điều 18 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

- Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sau khi nhận được thông báo chấp nhận của cơ quan thuế.

- Doanh nghiệp sử dụng phần mềm để lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số trên hóa đơn điện tử và gửi cho người mua bằng phương thức điện tử theo thỏa thuận giữa người bán và người mua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.