Quyết định 24/QĐ-TCT ngày 18 tháng 01 năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành quy định về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phổ biến các văn bản QPPL về thuế
Một trong những nội dung hàng đầu của Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 chính là việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về thuế. Việc phổ biến được thực hiện như sau:

- Tiếp tục thực hiện phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã được áp dụng trong các năm 2020, 2021 nhưng có nhiều điểm mới để người nộp thuế tiếp cận, hiểu và thực hiện đúng quy định như:

+ Luật Quản lý thuế 2019.

+ Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

+ Thông tư 78/2021/TT-BTC, Thông tư 80/2021/TT-BTC, Thông tư 40/2021/TT-BTC, Thông tư 100/2021/TT-BTC , Thông tư 23/2021/TT-BTC...

- Phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế ban hành trong năm 2022 như:

+ Nghị định 49/2022/NĐ-CP.

+ Nghị định 91/2022/NĐ-CP...

- Phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế ban hành trong năm 2023.

Hình thức phổ biến văn bản QPPL về thuế: Tùy theo điều kiện, cơ quan thuế lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, hiệu quả như:

- Phổ biến bằng các phương thức điện tử, như: Đăng tải thông tin trên hệ thống trang thông tin điện tử ngành thuế, hệ thống các nền tảng mạng xã hội (Fanpage, Zalo, Facebook...), qua hộp thư điện tử...;

- Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo giấy, báo điện tử, Đài Truyền hình, Đài phát thanh...;

- Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn; tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm (trực tiếp hoặc trực tuyến)...;

- Biên soạn, in ấn cấp phát các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi...để giới thiệu, phổ biến văn bản QPPL đến người nộp thuế.

- Hướng dẫn người nộp thuế tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế, trả lời vướng mắc của người nộp thuế bằng văn bản, trên cổng thông tin điện tử ngành thuế, qua mục Hỏi - Đáp trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax), qua điện thoại...

Lưu ý: Đối tượng được phổ biến, hình thức phổ biến và phân công tổ chức thực hiện xem chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 24/QĐ-TCT ngày 18 tháng 01 năm 2023.

Thời gian thực hiện: Năm 2023.

2. Đăng tải đề cương văn bản QPPL lên Hệ thống trang thông tin điện tử ngành thuế
- Danh mục văn bản QPPL đăng tải đề cương theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 bao gồm:

(i) Luật Dầu khí (sửa đổi);

(ii) Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);

(iii) Luật Thanh tra (sửa đổi);

(iv) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

(v) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện;

(vi) Luật Phòng, chống rửa tiền;

(vii) Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);

(viii) Luật Đầu thầu (sửa đổi);

(ix) Luật Giá (sửa đổi);

(x) Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);

(xi) Luật Hợp tác xã (sửa đổi);

(xii) Luật Phòng thủ dân sự.

- Hình thức thực hiện: Đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử ngành thuế.

- Đơn vị thực hiện:

+ Vụ Pháp chế biên tập đề cương, chuyển các đơn vị thực hiện đăng tải.

+ Vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế: thực hiện đăng tải đề cương trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

+ Các Cục Thuế: thực hiện đăng tải đề cương trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2023 (sau khi văn bản QPPL được ban hành).

3. Thực hiện cập nhật, đăng tải các văn bản QPPL mới ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
(1) Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có trách nhiệm gửi văn bản đến Vụ Pháp chế chậm nhất là:

- 02 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành: đối với văn bản do Lãnh đạo Bộ Tài chính ký ban hành theo thẩm quyền.

- 10 ngày kể từ ngày công bố/ký ban hành: đối với văn bản do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành.

(2) Ngay trong ngày nhận được văn bản do Vụ/đơn vị chủ trì gửi đến, Vụ Pháp chế trình Tổng cục gửi Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính để làm thủ tục đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định 52/2015/NĐ-CP và Quy chế cung cấp thông tin pháp luật và đăng tải văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được ban hành kèm theo Quyết định số 2524/QĐ- BTC ngày 02/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông báo số 3138/TB-TCT ngày 19/5/2016 của Tổng cục Thuế.

(3) Thời gian thực hiện: Năm 2023.

4. Hoạt động triển khai “Ngày pháp luật tài chính” và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế hướng dẫn triển khai thực hiện theo kế hoạch của Bộ Tài chính.

- Kết quả thực hiện: Công văn triển khai các hoạt động nhân “Ngày pháp luật tài chính” và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2023.

Trên đây là 04 nội dung trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 do Tổng cục thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/QĐ-TCT ngày 18 tháng 01 năm 2023.