Thông tư 74/2022/TT-BTC có điểm gì mới về thu, nộp, kê khai phí, lệ phí hay không?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Căn cứ Điều 3 Thông tư 74/2022/TT-BTC, từ ngày 22/12/2022, việc thu, nộp, kê khai phí, lệ phí được thực hiện như sau:

1. Các hình thức nộp phí, lệ phí theo Thông tư 74/2022/TT-BTC
Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng một trong các hình thức sau:

- Nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng. Đối với phí, lệ phí do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu, người nộp phí, lệ phí nộp vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Nộp phí vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

- Nộp phí, lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí, lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). Trong thời hạn 24 giờ tính từ thời điểm nhận được tiền phí, lệ phí, cơ quan, tổ chức nhận tiền phải chuyển toàn bộ tiền phí, lệ phí thu được vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc chuyển toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước, nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

- Nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí, lệ phí.


2. Nộp toàn bộ tiền phí, lệ phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước
Tổ chức thu phí nộp toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại các Thông tư thu phí của Bộ Tài chính. Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo tháng theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

3. Kê khai, nộp tiền phí, lệ phí
Tổ chức thu phí kê khai, nộp tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo tháng (sau khi trừ số tiền phí được để lại theo quy định tại các Thông tư thu phí của Bộ Tài chính), quyết toán năm và tổ chức thu lệ phí kê khai, nộp tiền lệ phí thu được theo tháng theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Nghị định 91/2022/NĐ-CP.

4. Nộp tiền lãi phát sinh của tiền thu phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước
Tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại các tổ chức tín dụng phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước (theo Chương của tổ chức thu phí, lệ phí; Tiểu mục 4949 - Các khoản thu khác; Mục 4900 - Các khoản thu khác của Mục lục ngân sách nhà nước), cùng số tiền phí, lệ phí phải nộp trong tháng phát sinh.

5. Lưu ý thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí trong một số lĩnh vực
Đối với việc thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao; phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; phí hải quan; lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh; phí sử dụng đường bộ thực hiện theo quy định tại: Thông tư 264/2016/TT-BTC và Thông tư 113/2021/TT-BTC; Thông tư 295/2016/TT-BTC; Thông tư 14/2021/TT-BTC; Thông tư 70/2021/TT-BTC.

*** Sửa đổi, bổ sung 126 Thông tư về thu phí, lệ phí
Ngoài nội dung đáng chú ý nêu trên, Thông tư 74/2022/TT-BTC còn bãi bỏ một số điều, khoản, điểm của 126 Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ Tài chính.