Có phải sắp tới Chính phủ sẽ sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP hay không?
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ vừa được ban hành (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Theo đó, khoản 2 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ, cụ thể như sau:

1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp người bán phải lập hóa đơn
Theo đó, Dự thảo đề xuất sửa đổi quy định về trường hợp người bán phải lập hóa đơn, bao gồm:

- Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

- Khi tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất nguyên vật liệu, thành phẩm, máy móc, công cụ, dụng cụ;

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu;

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả lương thay cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ);

- Nhận lại hàng hóa người mua trả lại (trừ trường hợp nhận lại hàng hoá theo quy định tại điểm d3, khoản 6 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP);

- Chấm dứt hoặc hủy việc cung cấp dịch vụ;

- Xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc nhận hoàn trả hàng hóa.

Hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

2. Đề xuất lập chứng từ khấu trừ thuế với cá nhân khấu trừ thuế
Dự thảo đề xuất bổ sung trường hợp cá nhân khấu trừ thuế phải lập chứng từ khấu trừ thuế. Ngoài ra, Dự thảo còn bãi bỏ quy định về việc tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

"2. Khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, khi thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế, tổ chức thu phí, lệ phí, tổ chức thu thuế phải lập chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thu thuế, phí, lệ phí giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp thuế, nộp phí, lệ phí và phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 32 Nghị định này. Trường hợp sử dụng biên lai điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được lựa chọn cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế." (*).

3. Bổ sung đối tượng phải thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn, chứng từ với cơ quan thuế hoặc thực hiện thông báo phát hành
Theo đó, Dự thảo đề xuất thay thế cụm từ "biên lai" thành cụm từ "chứng từ" để mở rộng đói tượng phải thực hiện đăng ký sử dụng với cơ quan thuế hoặc thực hiện thông báo phát hành. Đồng thời bổ sung đối tượng là tổ chức, cá nhân trả thu nhập, tổ chức có hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng phải thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn, chứng từ với cơ quan thuế hoặc thực hiện thông báo phát hành. Cụ thể:

"3. Trước khi sử dụng hóa đơn, biên lai, chứng từ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức, cá nhân trả thu nhập, tổ chức có hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng phải thực hiện đăng ký sử dụng với cơ quan thuế hoặc thực hiện thông báo phát hành theo quy định tại Điều 15, Điều 34 và khoản 1 Điều 36 Nghị định này. Đối với hóa đơn, biên lai do cơ quan thuế đặt in, cơ quan thuế thực hiện thông báo phát hành theo khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 Nghị định này." (*).

(*) Chú thích:

- Chữ in nghiêng là quy định hiện hành.

- Chữ in đậm, nghiêng là nội dung bổ sung.

- Chữ in nghiêng, gạch, màu đỏ là nội dung đề xuất bỏ.

4. Đề xuất bổ sung 3 quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ
Theo đó, Dự thảo đề xuất bổ sung 3 quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

- Trường hợp tổ chức thu phí, lệ phí và người cung cấp dịch vụ cùng thực hiện thu phí, lệ phí và tiền cung cấp dịch vụ của một khách hàng thì được tích hợp biên lai thu phí và hóa đơn trên cùng một định dạng điện tử để giao cho người mua. Chứng từ điện tử tích hợp phải đảm bảo có đủ nội dung của hóa đơn điện tử, biên lai điện tử và theo đúng định dạng do cơ quan thuế quy định. Tổ chức thu phí, lệ phí và người cung cấp dịch vụ có trách nhiệm thỏa thuận về đơn vị chịu trách nhiệm xuất chứng từ điện tử tích hợp cho khách hàng và phải thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Việc kê khai phí, lệ phí và kê khai doanh thu của tổ chức thu phí, lệ phí và người cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

- Khi phát sinh giao dịch liên quan đến tiền mặt, đồng tiền quy ước, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng phải lập chứng từ ghi nhận giao dịch phát sinh. Chứng từ giao dịch liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước trong hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược trong ngày phải được theo dõi bằng phần mềm và dữ liệu điện tử phải được chuyển đến cơ quan thuế đầy đủ, kịp thời và chậm nhất là cuối mỗi ngày. Người nộp thuế xác định mỗi ngày là 24 giờ và đăng ký với cơ quan thuế.

- Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền có đầy đủ thông tin định danh người mua thì được tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” do ngành Thuế tổ chức thực hiện từ nguồn ngân sách cấp cho cơ quan quản lý thuế. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về thể lệ, cơ cấu giải thưởng, chỉ, mức chi quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí Chương trình hóa đơn may mắn và công tác tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.