Tôi làm việc tại công ty tư nhân, thu nhập thực tế hằng tháng từ 11 đến 15 triệu đồng, nhưng công ty chỉ đóng BHXH bắt buộc với mức 5,5 triệu đồng.
Vậy tôi có thể đóng BHXH bắt buộc ở mức cao hơn để sau này được nhận lương hưu nhiều hay không?
1. Mức đóng BHXH bắt buộc
Căn cứ khoản 2 điều 89 Luật BHXH 2014, đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Do đó, công ty buộc phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động theo mức tiền lương nêu trên. Trường hợp tiền lương đóng BHXH công ty kê khai thấp hơn thực tế thì người lao động cần phải yêu cầu công ty thực hiện đúng nhằm bảo đảm được quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Đối với trường hợp công ty đã đóng BHXH với mức tiền lương thực tế của người lao động mà người lao động muốn đóng thêm để sau này được hưởng lương hưu cao hơn, người lao động cần thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc tăng lương cho mình.
2. Lưu ý về mức tiền lương tối đa đóng BHXH bắt buộc
Căn cứ khoản 3 điều 89 Luật BHXH 2014, trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở (20 lần mức lương cơ sở hiện nay là 29,8 triệu đồng) thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ khoản 1 điều 87 Luật BHXH 2014, đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.