Trong năm 2023, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được nhận các chính sách hỗ trợ như thế nào?

1. Tiêu chí xác định và nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023
Theo Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

- Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; hoặc

- Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ

Khi đã được xác định là doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp vừa thì doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ theo 06 nguyên tắc được quy định tại Điều 5 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 

(1) Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

(2) Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.

(3) Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực.

(4) Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật.

(5) Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

Lưu ý: Nếu nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn.

(6) Doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa năm 2023
Trong năm 2023, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa sẽ được hỗ trợ theo quy định tại các mục 1 Chương II Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, bao gồm các nội dung:

- Hỗ trợ tiếp cận tín dụng;

- Hỗ trợ thuế, kế toán;

- Hỗ trợ mặt bằng sản xuất;

- Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung;

- Hỗ trợ mở rộng thị trường;

- Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; và

- Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.