Cho tôi hỏi hàng hóa nhập khẩu từ Lào vào Việt Nam được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt như thế nào? 
Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 127/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 30/12/2022) quy định về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và điều kiện hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào từ ngày 30/12/2022 đến ngày 04/10/2023.

1. Mức thuế suất đối với hàng hóa được nhập khẩu từ CHDCND Lào
1.1. Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%
Căn cứ Điều 4 Nghị định 127/2022/NĐ-CP, hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào, trừ hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 127/2022/NĐ-CP, được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% (không phần trăm) nếu đáp ứng các điều kiện tại Mục 2 bên dưới.

1.2. Hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất ATIGA
Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 127/2022/NĐ-CP thì hàng hóa nhập khẩu từ CHDCND Lào, thuộc danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 127/2022/NĐ-CP được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt bằng 50% thuế suất ATIGA quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định 126/2022/NĐ-CP nếu đáp ứng các điều kiện tại Mục 2 bên dưới.

Trong trường hợp thuế suất ATIGA cao hơn thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan của Chính phủ tại thời điểm nhập khẩu và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) (sau đây gọi là Biểu thuế MFN) thì áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt bằng 50% thuế suất quy định tại Biểu thuế MFN (khoản 2 Điều 5 Nghị định 127/2022/NĐ-CP).

1.3. Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu vào Việt Nam
Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 127/2022/NĐ-CP, hàng hóa thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 127/2022/NĐ-CP sẽ không được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào khi nhập khẩu vào Việt Nam.

1.4. Hàng hóa nhập khẩu áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan
Chế độ hạn ngạch thuế quan áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ CHDCND Lào được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 127/2022/NĐ-CP như sau:

- Đối với mặt hàng lúa gạo - mã HS10.06 (03 dòng hàng HS 8 số chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 127/2022/NĐ-CP):

+ Mặt hàng lúa gạo có xuất xứ từ CHDCND Lào nhập khẩu trong hạn ngạch quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 127/2022/NĐ-CP khi nhập khẩu vào Việt Nam nếu đáp ứng điều kiện tại Mục 2 bên dưới và quy định của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thì được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% (không phần trăm).

+ Mặt hàng lúa gạo có xuất xứ từ CHDCND Lào nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 127/2022/NĐ-CP khi nhập khẩu vào Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện tại Mục 2 bên dưới thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch thuế quan áp dụng mức thuế suất tại Mục 1.2 nêu trên.

- Đối với mặt hàng lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu lá thuốc lá - mã HS24.01 (13 dòng hàng 8 số chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 127/2022/NĐ-CP):

+ Mặt hàng lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu lá thuốc lá có xuất xứ từ CHDCND Lào thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 127/2022/NĐ-CP khi nhập khẩu vào Việt Nam nếu đáp ứng điều kiện tại Mục 2 bên dưới và quy định của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thì được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% (không phần trăm).

+ Mặt hàng lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu lá thuốc lá có xuất xứ từ CHDCND Lào nhập khẩu vào Việt Nam vượt số lượng hạn ngạch quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 127/2022/NĐ-CP thì không được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào.

2. Điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào
Hàng hóa nhập khẩu thuộc các trường hợp 1.1, 1.2 và 1.3 nêu trên được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào phải đáp ứng đủ các điều kiện tại Điều 8 Nghị định 127/2022/NĐ-CP như sau:

(1) Được nhập khẩu từ CHDCND Lào vào Việt Nam.

(2) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa (bao gồm cả quy định về vận chuyển trực tiếp) và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của CHDCND Lào cấp, theo quy định của Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào và quy định hiện hành của pháp luật.