Trong năm 2023, những lỗi nào về chữ ký trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính?
Căn cứ Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thì các 12 lỗi về chữ ký sau đây sẽ bị xử phạt:

1. Lỗi về chữ ký bị phạt cảnh cáo
(i) Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền (Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 58 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

(ii) Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền đối với hồ sơ đăng ký tham gia kiểm toán cho đơn vị lợi ích công chúng (Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 59 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

2. Lỗi về chữ ký bị xử phạt tiền
(iii) Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn, bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng (Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

(iv) Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng (Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

(v) Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng (Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

(vi) Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng (Căn cứ điểm e khoản 3 Điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

(vii) Thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi lập sổ kế toán, bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng (Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

(viii) Không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử), bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng (Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

(ix) Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng (Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

(x) Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định, bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng (Căn cứ khoản 2 Điều 13 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

(xi) Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định, bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng (Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

(xii) Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng (Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 48 Nghị định 41/2018/NĐ-CP).

3. Lưu ý về mức phạt tiền
Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 102/2021/NĐ-CP), mức phạt tiền nêu tại Mục 2 nêu trên là áp dụng với cá nhân vi phạm, trừ khoản (xii) áp dụng với tổ chức vi phạm. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.