Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là một loại hình bảo hiểm bắt buộc với một số đối tượng. Vậy cụ thể những đối tượng nào phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp?
Các đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bao gồm:

1. Tổ chức hành nghề luật sư, luật sư

Theo quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012) thì tổ chức hành nghề luật sư phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Ngoài ra tại khoản 2 Điều 49 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012) thì trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận thì luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải mua bảo hiểm trách nhiệm cho hoạt động hành nghề của mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Như vậy, tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

2. Tổ chức hành nghề công chứng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 33, Điều 37 Luật công chứng 2014 thì tổ chức hành nghề công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình.

3. Doanh nghiệp mua giới bảo hiểm

Theo Điều 92 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 thì doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động môi giới bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở Việt Nam.

4. Kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo quy định tại khoản 6 Điều 67 Luật Kế toán 2015 thì kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

5. Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Luật Kiểm toán độc lập 2011, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề.

6. Nhà thầu tư vấn

Theo điểm b khoản 2 Điều 9 Luật Xây dựng 2014 thì nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

7. Doanh nghiệp thẩm định giá

Khoản 1 Điều 6 Thông tư 38/2014/TT-BTC quy định doanh nghiệp thẩm định giá phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp để tạo nguồn chi trả bồi thường thiệt hại (nếu có) do doanh nghiệp thẩm định giá gây ra cho người sử dụng kết quả thẩm định giá.

8. Cơ sở, người hành nghề khám chữa bệnh

Theo khoản 1 Điều 78 Luật Khám chữa bệnh 2009 thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Chính phủ tại doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

9. Cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Theo điểm b khoản 3 Điều 93a Luật Kinh doanh bảo hiểm 2010 (được sửa đổi năm 2010, năm 2019) thì:

- Cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm;

- Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp phù hợp với từng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.